แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ระบบการหายใจ (Respiration System) เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนไม่มีผลต่อการบันทึกคะแนนของนักเรียน


คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 คำตอบ เท่านั้น และเมื่อทำครบแล้วให้คลิก ดูผลคะแนน


1. ข้อใดแสดงลำดับขั้นตอนกลไกการหายใจเข้าได้ถูกต้อง?
ก. อากาศภายนอกไหลเข้าปอด
ข. ปอดขยายทำให้ความดันในถุงลมปอดลดลง
ค. กระบังลมและกล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอกหดตัว
ง. ช่องอกขยาย

ก --> ข --> ค --> ง
ข --> ก --> ง --> ค
ค --> ง --> ข --> ก
ก --> ง --> ค --> ข

2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอวัยวะที่สัตว์ใช้หายใจ?
อะมีบา อวัยวะหายใจ ผิวเซลล์
พลานาเรีย อวัยวะหายใจ ผิวหนัง และการหมุนเวียนเลือด
ปลา อวัยวะหายใจ เหงือกและซี่เหงือก
แมลง อวัยวะหายใจ ช่องหายใจ และท่อลม

3. ข้อใดเป็นอวัยวะซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับการหายใจเข้าออกแบบปกติอยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจ?
ก. ซีรีบรัม
ข. เมดัลลาออฟลองกาตา
ค. กล้ามเนื้อของกระบังลม
ง. กล้ามเนื้อกระยึดกระดูกซี่โครง

ก ค
ก ข ค
ก ค ง
ข ค ง

4. ข้อใดเป็นแหล่งของเหลวของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ต้องมีกระบวนการการรักษาให้สมดุล?
ก. รอบเซลล์
ข. ภายในเซลล์
ค. ภายในเส้นเลือดก ข
ก ข ค

5. ในกระบวนการหายใจเข้า-ออกปกติ ระยะที่ความดันในถุงลมปอดสูงสุด เกิดจากการทำงานของอวัยวะใด?
ก. กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัว
ข. กล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัว
ค. กล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอกหดตัว
ง. กล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบในหดตัว
ก และ ค
ก และ ง
ข และ ค
ข และ ง

6. ข้อใดเป็นอวัยวะใช้หายใจที่สามารถนำ O2 ให้แก่เซลล์ต่าง ๆ ได้โดยตรง?
ก. ช่องแกสโตวาสคิวลาร์ของไฮดรา
ข. ระบบท่อลมของแมลงสาบ
ค. ผิวหนังของกบ
ง. เหงือกของปลา


ก และ ข
ก ข และ ค
ก ข ค และ ง

7. บริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซคือข้อใด?
ก. ถุงลมของแมลง
ข. ถุงลมของคน
ค. ท่อลมฝอยของแมลง
ง. ท่อลมฝอยของคน

ก และ ข
ข และ ค
ก ข และ ค

8. การหายใจตามปกติของคนเรา ความดันภายในถุงลมปอดมีค่าต่ำสุดเมื่อใด?
สิ้นสุดการหายใจออก
สิ้นสุดการหายใจเข้า
ทรวงอกถูกยกขึ้น และกระบังลมเคลื่อนที่ลง
ทรวงอกถูกยกขึ้น และกระบังลมเคลื่อนที่ขึ้น

9. การหายใจของคนอยู่นอกอำนาจจิตใจ และจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหรือการทำงานในข้อใด?
ก = กะบังลม
ข = กล้ามเนื้อยึดระหว่างซี่โครง
ค = Medulla oblongata
ง = CO2
ก และ ข
ค และ ง
ข ค และ ง
ก ข ค และ ง

10. การขจัด CO2 ออกจากเลือดเข้าสู่ปอด จะต้องผ่านโครงสร้างตามลำดับใด?
ก = เซลล์กล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดเลือดฝอย
ข = เซลล์กล้ามเนื้อเรียบของผนังแอลวีโอลัส
ค = เซลล์เยื่อบุผิวของผนังหลอดเลือดฝอย
ง = เซลล์เยื่อบุผิวของผนังแอลวีโอลัส
ก --> ง
ค --> ง
ก --> ข --> ง
ก --> ค --> ข --> ง

11. สารเคมีที่มีกำลังในการกระตุ้นศูนย์ควบคุมการหายใจ เรียงลำดับเป็นตามข้อใด?
ก = O2
ข = CO2
ค = H+
ก > ข > ค
ข > ค > ก
ค > ก > ข
ข > ก > ค

12. ปฏิกิริยาข้อใดเกิดในหลอดเลือดฝอยบริเวณกล้ามเนื้อ?
Hb + O2 --> HbO2 และ H+HCO3- --> H2CO3 --> CO2 + H2O
Hb + O2 --> HbO2 และ H2O+CO2 --> H2CO3 --> H+ + HCO3-
HbO2 --> Hb+O2 และ H+ HCO3- --> H2CO3 --> CO2 + H2O
HbO2 --> Hb+O2 และ H 2O+CO2--> H2CO3 --> H2CO3+ H++HCO3-

13. สัตว์ชนิดใดมีระบบแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเซลล์ในร่างกายโดยไม่ต้องอาศัยระบบหมุนเวียนเลือด?
แม่เพรียง
แมลงปอ
หอยทาก
ปลาโลมา

14. อวัยวะในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแก๊ส?
ถุงลมของนก
เหงือกของหอย
ท่อลม ของแมลง
ผิวหนังของพลานาเรีย

15. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการหายใจของนก?
การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้น 2 ครั้งที่ปอดและถุงลม
การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นครั้งเดียวที่ปอด
การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้น 2 ครั้งที่ปอด
การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้น 2 ครั้งที่ถุงลม

ผลคะแนน =


กลับหน้าหลัก (HOME)