แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบการหายใจ (Respiration System) เป็นแบบทดสอบหลังเรียนไม่มีผลต่อการบันทึกคะแนนของนักเรียน


คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 คำตอบ เท่านั้น และเมื่อทำครบแล้วให้คลิก ดูผลคะแนน


1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการหายใจของนก?
การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้น 2 ครั้งที่ปอด
การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้น 2 ครั้งที่ถุงลม
การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นครั้งเดียวที่ปอด
การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้น 2 ครั้งที่ปอดและถุงลม

2. สัตว์ชนิดใดมีระบบแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเซลล์ในร่างกาย โดยไม่ต้องอาศัยระบบหมุนเวียนเลือด?
ปลาโลมา
หอยทาก
แม่เพรียง
แมลงปอ

3. สารเคมีที่มีกำลังในการกระตุ้นศูนย์ควบคุมการหายใจ เรียงลำดับเป็นตามข้อใด?
ก = O2
ข = CO2
ค = H+

ก > ข > ค
ค > ก > ข
ข > ค > ก
ข > ก > ค

4. การหายใจของคนอยู่นอกอำนาจจิตใจและจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหรือการทำงานในข้อใด?
ก = กะบังลม
ข = กล้ามเนื้อยึดระหว่างซี่โครง
ค = Medulla oblongata
ง = CO2

ก และ ข
ค และ ง
ข ค และ ง
ก ข ค และ ง

5. ปฏิกิริยาข้อใดเกิดในหลอดเลือดฝอยบริเวณกล้ามเนื้อ?
HbO2 --> Hb+O2 และ H 2O+CO2--> H2CO3 --> H2CO3+ H++HCO3-
Hb + O2 --> HbO2 และ H2O+CO2 --> H2CO3 --> H+ + HCO3-
HbO2 --> Hb+O2 และ H+ HCO3- --> H2CO3 --> CO2 + H2O
Hb + O2 --> HbO2 และ H+HCO3- --> H2CO3 --> CO2 + H2O

6. การขจัด CO2 ออกจากเลือดเข้าสู่ปอด จะต้องผ่านโครงสร้างตามลำดับใด?
ก = เซลล์กล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดเลือดฝอย
ข = เซลล์กล้ามเนื้อเรียบของผนังแอลวีโอลัส
ค = เซลล์เยื่อบุผิวของผนังหลอดเลือดฝอย
ง = เซลล์เยื่อบุผิวของผนังแอลวีโอลัส

ก --> ค --> ข --> ง
ค --> ง
ก --> ง
ก --> ข --> ง

7. ข้อใดเป็นอวัยวะซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับการหายใจเข้าออกแบบปกติอยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจ?
ก. ซีรีบรัม
ข. เมดัลลาออฟลองกาตา
ค. กล้ามเนื้อของกระบังลม
ง. กล้ามเนื้อกระยึดกระดูกซี่โครง

ก ค
ก ข ค
ก ค ง
ข ค ง

8. ข้อใดแสดงลำดับขั้นตอนกลไกการหายใจเข้าได้ถูกต้อง?
ก. อากาศภายนอกไหลเข้าปอด
ข. ปอดขยายทำให้ความดันในถุงลมปอดลดลง
ค. กระบังลมและกล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอกหดตัว
ง. ช่องอกขยาย

ก --> ข --> ค --> ง
ก --> ง --> ค --> ข
ข --> ก --> ง --> ค
ค --> ง --> ข --> ก

9. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอวัยวะที่สัตว์ใช้หายใจ?
แมลง อวัยวะหายใจ ช่องหายใจ และท่อลม
อะมีบา อวัยวะหายใจ ผิวเซลล์
ปลา อวัยวะหายใจ เหงือกและซี่เหงือก
พลานาเรีย อวัยวะหายใจ ผิวหนัง และการหมุนเวียนเลือด

10. ข้อใดเป็นอวัยวะใช้หายใจที่สามารถนำ O2 ให้แก่เซลล์ต่าง ๆ ได้โดยตรง?
ก. ช่องแกสโตวาสคิวลาร์ของไฮดรา
ข. ระบบท่อลมของแมลงสาบ
ค. ผิวหนังของกบ
ง. เหงือกของปลา


ก และ ข
ก ข และ ค
ก ข ค และ ง

11. อวัยวะในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแก๊ส?
ผิวหนังของพลานาเรีย
เหงือกของหอย
ถุงลมของนก
ท่อลม ของแมลง

12. การหายใจตามปกติของคนเรา ความดันภายในถุงลมปอดมีค่าต่ำสุดเมื่อใด?
ทรวงอกถูกยกขึ้น และกระบังลมเคลื่อนที่ลง
ทรวงอกถูกยกขึ้น และกระบังลมเคลื่อนที่ขึ้น
สิ้นสุดการหายใจออก
สิ้นสุดการหายใจเข้า

13. ข้อใดเป็นแหล่งของเหลวของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ต้องมีกระบวนการการรักษาให้สมดุล?
ก. รอบเซลล์
ข. ภายในเซลล์
ค. ภายในเส้นเลือดก ข
ก ข ค

14. บริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซคือข้อใด?
ก. ถุงลมของแมลง
ข. ถุงลมของคน
ค. ท่อลมฝอยของแมลง
ง. ท่อลมฝอยของคน


ก ข
ข ค
ก ข ค

15. ในกระบวนการหายใจเข้า-ออกปกติ ระยะที่ความดันในถุงลมปอดสูงสุด เกิดจากการทำงานของอวัยวะใด?
ก. กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัว
ข. กล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัว
ค. กล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอกหดตัว
ง. กล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบในหดตัว

ก และ ค
ก และ ง
ข และ ค
ข และ ง

ผลคะแนน =


กลับหน้าหลัก (HOME)