แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ระบบการขับถ่าย (Excertion System) เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนไม่มีผลต่อการบันทึกคะแนนของนักเรียน


คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 คำตอบ เท่านั้น และเมื่อทำครบแล้วให้คลิก ดูผลคะแนน


1. ข้อใดเป็นความเข้มข้นของสารในปัสสาวะหนูปกติ ตัวหนึ่งถูกฉีดด้วยฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก (ADH)?
ความเข้มข้นโซเดียม น้อยลง ความเข้มข้นกลูโคส น้อยลง
ความเข้มข้นโซเดียม มากขึ้น ความเข้มข้นกลูโคส มากขึ้น
ความเข้มข้นโซเดียม น้อยลง ความเข้มข้นกลูโคส ไม่เปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้นโซเดียม มากขึ้น ความเข้มข้นกลูโคส ไม่เปลี่ยนแปลง

2. ข้อใดเป็นสารที่ไม่พบในของเหลวจากโบว์แมนแคบซูล ของคนที่เนฟรอนทำงานเป็นปกติ?
ก. กรดอะมิโน
ข. อัลบูมิน
ค. กลูโคส
ง. ไฟบริโนเจน

ก ข
ข ค
ค ง
ข ง

3. ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีบทบาทต่อการกรองของเหลวและสารจากเลือดในโกลเมอรูลัส (glomerulus) สู่เนฟรอน?
ออสโมซิส (osmosis)
การแพร่ (diffusion)
กรดไดอะไลซิส (dialysis)
ความดันไฮโดรสติกที่สูง (high hydrostatic pressure)

4. ข้อใดเป็นลักษณะของสัตว์ที่อาศัยในทะเล เช่น ปลาทะเล และเต่าทะเล เป็นต้น เพื่อควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ในของเหลวของร่างกาย?
ก. มีความยาวของส่วนห่วงเฮนรีของเนฟรอนสั้น
ข. ขจัดของเสีย (nitrogenous waste) ในรูปยูเรีย
ค. มีอวัยวะพิเศษในการขับเกลือ


ก และ ข
ข และ ค
ก ข และ ค

5. ใครมีโอกาสเกิดภาวะขาดน้ำ (dehydration) สูงให้เรียงลำดับโอกาสมาก ไป น้อย ตามลำดับ?
ก. ดื่มน้ำ 1 ลิตร/วัน
ข. ดื่มเบียร์ 1 ลิตร/วัน
ค. ดื่มน้ำ 0.5 ลิตร/วัน
ง. ดื่มเบียร์ 0.5 ลิตร/วัน

ข > ง > ค > ก
ง > ค > ข > ก
ค > ง > ก > ข
ข > ค > ข > ง

6. ถ้าตรวจพบไข่ขาว (albumin) ในปัสสาวะ แสดงว่ามีความผิดปกติของไตส่วนใด?
ท่อขดส่วนต้น (proximal convoluted tubule)
โบว์แมนแคปซูล (Bowman’s capsule)
กลุ่มหลอดเลือดฝอย (glomerulus)
กระเพาะปัสสาวะ (Urinary bladder)

7. โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของสัตว์ชนิดใดจะมีลักษณะเหมือนกันคือ?
ต้องบางและชื้นอยู่เสมอ
ต้องมีน้ำมาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา
ต้องมีเส้นเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยง
ต้องเป็นแผ่นบาง ๆ ที่ซ้อนหรือพับไปมา

8. ของเสียในรูปใดมีความเป็นพิษมากที่สุด?
ยูริก
ยูเรีย
แอมโมเนีย
มีความเป็นพิษเท่ากัน

9. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับโครงสร้างใช้ในการขับถ่ายถูกต้อง?
ปลิงทะเล – ท่อมัลพิเกียน
พลานาเรีย – เนฟริเดียม
แมลง – เฟลมเซลล์
ไส้เดือนดิน – เนฟริเดียม

10. โครงสร้างใดยื่นออกไปจากท่อทางเดินอาหาร?
เนฟรอน
เฟลมเซลล์
เนฟริเดียม
ท่อมัลพิเกียน

11. อวัยวะขับถ่ายของเสียข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับโครงสร้างไม่ถูกต้อง?
ท่อมัลพิเกียน - ตั๊กแตน
เนฟริเดียม - ไส้เดือนดิน
ท่อมัลพิเกียน - ปลิงทะเล
Respiratory tree - พลานาเรีย

12. ฮอร์โมน ADH มีอิทธิพลต่อส่วนใดของไตมากที่สุด?
Proximal convoluted tubule
Collecting duct
distal convoluted tubule
Henle’s loop

13. เมื่อดื่มน้ำมากน้ำปัสสาวะจะออกมามากทั้งนี้เนื่องจาก?
แรงดันออสโมติกในเลือดสูง ADH ออกมามาก การดูดกลับของน้ำมาก
แรงดันออสโมติกในเลือดสูง ADH ออกมามาก การดูดกลับของน้ำน้อย
แรงดันออสโมติกในเลือดต่ำ ADH ออกมาน้อย การดูดกลับของน้ำมาก
แรงดันออสโมติกในเลือดต่ำ ADH ออกมาน้อย การดูดกลับของน้ำน้อย

14. ของเสียในรูปใดมีพบในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำส่วนใหญ่?
ยูริก
ยูเรีย
แอมโมเนีย
มีความเป็นพิษเท่ากัน

15. ข้อใดคือลำดับขั้นการขับถ่ายของเสียของไต?
ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ
ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ไต
ท่อปัสสาวะ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ
ไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อไต ท่อปัสสาวะ

ผลคะแนน =


กลับหน้าหลัก (HOME)