แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบการขับถ่าย (Excertion System) เป็นแบบทดสอบหลังเรียนไม่มีผลต่อการบันทึกคะแนนของนักเรียน


คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 คำตอบ เท่านั้น และเมื่อทำครบแล้วให้คลิก ดูผลคะแนน


1. ใครมีโอกาสเกิดภาวะขาดน้ำ (dehydration) สูงให้เรียงลำดับโอกาสมาก ไป น้อย ตามลำดับ?
ก. ดื่มน้ำ 1 ลิตร/วัน
ข. ดื่มเบียร์ 1 ลิตร/วัน
ค. ดื่มน้ำ 0.5 ลิตร/วัน
ง. ดื่มเบียร์ 0.5 ลิตร/วัน
ง > ค > ข > ก
ค > ง > ก > ข
ข > ค > ข > ง
ข > ง > ค > ก

2. ถ้าตรวจพบไข่ขาว (albumin) ในปัสสาวะ แสดงว่ามีความผิดปกติของไตส่วนใด?
กลุ่มหลอดเลือดฝอย (glomerulus)
กระเพาะปัสสาวะ (Urinary bladder)
โบว์แมนแคปซูล (Bowman’s capsule)
ท่อขดส่วนต้น (proximal convoluted tubule)

3. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับโครงสร้างใช้ในการขับถ่ายถูกต้อง?
ไส้เดือนดิน – เนฟริเดียม
พลานาเรีย – เนฟริเดียม
แมลง – เฟลมเซลล์
ปลิงทะเล – ท่อมัลพิเกียน

4. ข้อใดคือลำดับขั้นการขับถ่ายของเสียของไต?
ท่อปัสสาวะ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ
ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ไต
ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ
ไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อไต ท่อปัสสาวะ

5. ของเสียในรูปใดมีพบในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำส่วนใหญ่?
แอมโมเนีย
มีความเป็นพิษเท่ากัน
ยูริก
ยูเรีย

6. โครงสร้างใดยื่นออกไปจากท่อทางเดินอาหาร?
ท่อมัลพิเกียน
เนฟริเดียม
เฟลมเซลล์
เนฟรอน

7. ฮอร์โมน ADH มีอิทธิพลต่อส่วนใดของไตมากที่สุด?
Distal convoluted tubule
Proximal convoluted tubule
Collecting duct
Henle’s loop

8. ข้อใดเป็นลักษณะของสัตว์ที่อาศัยในทะเล เช่น ปลาทะเล และเต่าทะเล เป็นต้น เพื่อควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ในของเหลวของร่างกาย?
ก. มีความยาวของส่วนห่วงเฮนรีของเนฟรอนสั้น
ข. ขจัดของเสีย (nitrogenous waste) ในรูปยูเรีย
ค. มีอวัยวะพิเศษในการขับเกลือ


ก และ ข
ข และ ค
ก ข และ ค

9. เมื่อดื่มน้ำมากน้ำปัสสาวะจะออกมามากทั้งนี้เนื่องจาก?
แรงดันออสโมติกในเลือดต่ำ ADH ออกมาน้อย การดูดกลับของน้ำมาก
แรงดันออสโมติกในเลือดต่ำ ADH ออกมาน้อย การดูดกลับของน้ำน้อย
แรงดันออสโมติกในเลือดสูง ADH ออกมามาก การดูดกลับของน้ำมาก
แรงดันออสโมติกในเลือดสูง ADH ออกมามาก การดูดกลับของน้ำน้อย

10. โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของสัตว์ชนิดใดจะมีลักษณะเหมือนกันคือ?
ต้องมีเส้นเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยง
ต้องเป็นแผ่นบาง ๆ ที่ซ้อนหรือพับไปมา
ต้องบางและชื้นอยู่เสมอ
ต้องมีน้ำมาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา

11. ของเสียในรูปใดมีความเป็นพิษมากที่สุด
แอมโมเนีย
ยูริก
ยูเรีย
มีความเป็นพิษเท่ากัน

12. ข้อใดเป็นความเข้มข้นของสารในปัสสาวะหนูปกติ ตัวหนึ่งถูกฉีดด้วยฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก (ADH)?
ความเข้มข้นโซเดียม มากขึ้น ความเข้มข้นกลูโคส ไม่เปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้นโซเดียม น้อยลง ความเข้มข้นกลูโคส ไม่เปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้นโซเดียม น้อยลง ความเข้มข้นกลูโคส น้อยลง
ความเข้มข้นโซเดียม มากขึ้น ความเข้มข้นกลูโคส มากขึ้น

13. ข้อใดเป็นสารที่ไม่พบในของเหลวจากโบว์แมนแคบซูล ของคนที่เนฟรอนทำงานเป็นปกติ?
ก. กรดอะมิโน
ข. อัลบูมิน
ค. กลูโคส
ง. ไฟบริโนเจน
ก ข
ข ค
ข ง
ค ง

14. ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีบทบาทต่อการกรองของเหลวและสารจากเลือดในโกลเมอรูลัส (glomerulus) สู่เนฟรอน?
ความดันไฮโดรสติกที่สูง (high hydrostatic pressure)
กรดไดอะไลซิส (dialysis)
การแพร่ (diffusion)
ออสโมซิส (osmosis)

15. อวัยวะขับถ่ายของเสียข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับโครงสร้างไม่ถูกต้อง?
Respiratory tree - พลานาเรีย
ท่อมัลพิเกียน - ปลิงทะเล
เนฟริเดียม - ไส้เดือนดิน
ท่อมัลพิเกียน - ตั๊กแตน

ผลคะแนน =


กลับหน้าหลัก (HOME)