แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน (Circulatory system, Lymphatic system and Immune system) เป็นแบบทดสอบหลังเรียนไม่มีผลต่อการบันทึกคะแนนของนักเรียน


คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 คำตอบ เท่านั้น และเมื่อทำครบแล้วให้คลิก ดูผลคะแนน


1. ก๊าซใดสามารถจับกับธาตุเหล็กในโมเลกุลของฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงของคน?
ก. O2
ข. CO
ค. CO2
ง. N2

ก ข
ก ค
ก ข ต
ก ข ค ง

2. ข้อใดเป็นชนิดเม็ดเลือดขาวที่พบในคนเป็นโรคภูมิแพ้จำนวนมากกว่าคนปกติ?
นิวโทรฟิล
โมโนไซต์
อีโอซิโนฟิล
เบโซฟิล

3. ขณะที่เราตกใจเนื่องจากเห็นไฟไหม้ หลอดเลือดฝอยจะมีการตอบสนองเช่นใด?
ไม่หดตัว เพราะผนังหลอดเลือดฝอยไม่มีกล้ามเนื้อเรียบ
ค่อย ๆ หดตัว เพราะผนังหลอดเลือดมีเซลล์เพียงชั้นเดียว
หดตัวทันที เพราะผนังหลอดเลือดมีเซลล์เพียงชั้นเดียว จึงตอบสนองได้ทันที
หดตัวทันที เพราะผนังหลอดเลือดมีชั้นกล้ามเนื้อเรียบ

4. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบลำเลียงของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ?
ก. เลือดในหัวใจห้องบนและห้องล่างของปลามี O2 ต่ำ
ข. เลือดที่มี O2 สูงและเลือดที่มี O2 ต่ำ มีโอกาสปะปนกันในหัวใจห้องล่างทั้งสองของจิ้งจก
ค. เลือดที่มี O2 สูงและเลือดที่มี O2 ต่ำ ไม่มีโอกาสปะปนกันในหัวใจห้องล่างทั้งสองของนก

ก ข และ ค
ก และ ค
ข และ ค

5. ถ้าค่าความดันเลือดของท่านวัดได้ 120/80 มิลลิเมตรปรอท ขณะที่ลิ้นเอวี (atrio-wentricular valve, AV-valve) เปิดจะมีค่าความดันเลือดเท่ากับกี่มิลลิเมตรปรอท?
น้อยกว่า 80
80
120
มากกว่า 120

6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
ก. อัตราเร็วหายใจบ่งบอกระดับเมแทบอลิซึมของสัตว์ได้
ข. สัตว์เลือดอุ่นมีอัตราการหายใจสูงกว่าสัตว์เลือดเย็น
ค. สัตว์เลือดเย็นจะมีอัตราการหายใจสูงเมื่ออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลดลง


ก ข

ข ค

7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกราฟ EKG ดังภาพข้างล่างนี้ ที่ใช้บอกการทำงานของหัวใจ?ก. ความดันเลือดภายในหัวใจ
ข. อัตราการเต้นของหัวใจ
ค. ความแรงของการบีบตัวของหัวใจห้องบนและห้องล่าง

ก ข และ ค
ก และ ข

ข และ ค

8. ข้อใดเป็นสาเหตุทำให้คนที่ขาดวิตามินเค มีเลือดแข็งตัวช้า?
มี Ca2+ ในเลือดต่ำ
มีไฟปริโนเจนต่ำ
มีโปรทรอมบินต่ำ
เกล็ดเลือดต่ำ

9. ก๊าซใดสามารถจับกับธาตุเหล็กในโมเลกุลของฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงของคน?
ก. O2
ข. CO2
ค. CO
ง. N2

ก ข
ก ค
ก ข ค
ก ข ค ง

10. เลือดที่มี O2 ต่ำในเส้นเลือดบริเวณต้นขาของคนนำไปฟอกหรือเติม O2 ที่ปอดจะไม่ผ่านเส้นเลือดใด?
ก. อินพีเรีย เวนาคาวา (inferior vena cava)
ข. ซูฟพีเรีย เวนาคาวา (superior vena cava)
ค. พัลโมนารีเวน (pulmonary vien)
ง. พัลโมนารีอาร์เทอรี (pulmonary artery)

ก ค
ก ง
ข ค
ข ง

11. ข้อใดคือสัตว์ที่ไม่มีระบบลำเลียง?
แมงกะพรุน - พลานาเรีย
หอยแครง - ปลิงทะเล
ปู - หมึกทะเล
ดาวทะเล - เม่นทะเล

12. กระบวนการในข้อใดเป็นการต่อต้านเชื้อโรคแบบไม่จำเพาะ?
ก. ฟาโกไซโตซิส
ข. การอักเสบ
ค. การสร้างแอนติบอดี

ก ข และ ค
ก และ ข
ก และ ค
ข และ ค

13. ข้อใดในระบบลำเลียงมีลิ้น (valve) ภายในท่อ?
ก. หลอดเลือดฝอย (capillary)
ข. หลอดน้ำเหลือง (lymph vessel)
ค. หลอดเลือดเวน (vein)
ง. หลอดเลือดอาร์เตอรี (artery)

ก และ ข
ก และ ค
ก ข และ ค
ข และ ค

14. ข้อใดเป็นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเพื่อกำจัดเชื้อโรคในระยะที่อยู่ในกระแสเลือด?
B-lymphocyte เพิ่มจำนวนมากมาย โดยจำนวนหนึ่งเปลี่ยนเป็น memory B-cell และอีกจำนวนหนึ่งเป็น plasma cell และผลิตแอนติบอดีไปจับกับแอนติเจนเพื่อรอการทำลายโดยแมคโครฟาจ
cytotoxic T-cell เพิ่มจำนวนมากมาย โดยจำนวนหนึ่งเปลี่ยนแปลงเป็น memory T-cell และอีกจำนวนหนึ่งเป็น cytotoxic T-cell ไปทำลายเชื้อโรค
B-lymphocyte ผลิตแอนติบอดีไปจับเชื้อโรคเพื่อรอการทำลายโดยแมคโครฟาจ
cytotoxic T-cell ผลิตแอนติบอดีไปทำลายเชื้อโรค

15. ข้อใดเป็นอวัยวะน้ำเหลือง?
ก. ทอนซิล
ข. ม้าม
ค. ตับ

ก และ ข
ก และ ค
ก ข และ ค
ข และ ค

ผลคะแนน =

กลับหน้าหลัก (HOME)